RSS

กิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น Paper Series โดยนักเรียนหลักสูตรกลางวันเร่งรัด Day Class

03 Jun

วาเซดะ จัดกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยนักเรียนหลักสูตรกลางวันเร่งรัด Day Class
“ประดิษฐ์ซูโม่กระดาษ” ซึ่งเป็นเกมส์ของเด็กญี่ปุ่น โดยสร้างเวทีซูโม่ขึ้นมาจากกระดาษ
โดยให้นักเรียนวาดตัวนักซูโม่ขึ้นมาตามอิสระ จากนั้นนำมาวางบนเวทีแข่
และค่อยๆ ตบกล่อง(เวที) เบาๆ พยายามทำให้อีกฝ่ายออกนอกเขตให้ได้จะเป็นผู้ชนะและอีกกิจกรรมคือ “ประดิษฐ์สิ่งของจากกระดาษ” การพับกระดาษ
ประดิษฐ์สร้อย ต่างหู พวงกุญแจตามอิสระ


 

 
Leave a comment

Posted by on 06/03/2012 in Activities, Waseda News

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: