RSS

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยวาเซดะ 2011

21 Jan

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการคัดเลือกพิเศษ
เพื่อศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น (Intensive Japanese Language Program)
มหาวิทยาลัยวาเซดะ

1. ระยะเวลาเรียน 1 ปี
(ก.ย. 54 – ส.ค. 55)  หรือ  6 เดือน  (ก.ย. 54 – ก.พ. 55)

2. หลักสูตรและสถานที่
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยวาเซดะ
(วิทยาเขตวาเซดะ เขตชินจูกุ กรุงโตเกียว)

3. กำหนดรับสมัคร
วันที่ 1 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ.2554

4. สถานที่รับ สมัคร
โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ (ประเทศไทย)

5. จำนวนที่รับ
ไม่เกิน 6 คน

6. คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้ที่กำลังเรียนหรือเคยเรียนที่โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ

7. หลักเกณฑ์คัดเลือก
คัดเลือกโดยพิจารณาจากเอกสารใบสมัครและสัมภาษณ์

8. วิธีการสมัครและขั้นตอนการคัดเลือก
8.1 ดาวน์โหลดใบสมัครและคู่มือการสมัครจากเว็บไซต์
และยื่นใบสมัครพร้อมกับเอกสารประกอบซึ่งระบุในรายการเอกสารที่โรงเรียน ฯ 

ดาวน์โหลดใบสมัคร
http://www.waseda.jp/cjl/html/itaku.html   (กรุณา ดาวน์โหลดจากหน้านี้เท่านั้น)

8.2  นัดสอบ สัมภาษณ์รายบุคคลที่โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ กรุงเทพหรือศรีราชา

8.3  ประกาศ แจ้งผลการคัดเลือกโดยโรงเรียน ฯให้ผู้สมัครทราบเป็นรายบุคคล

8.4  ส่งเอกสารใบสมัครเพิ่มเติม

8.5  ศูนย์ ภาษาญี่ปุ่นประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ
ประมาณ กลางเดือนมิถุนายน

9. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

ดำเนินการโดยศูนย์ภาษา ญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยวาเซดะ  จัดวิชาเรียน
โดยแบ่งตามระดับ ทักษะ และหัวข้อการเรียนรู้ ซึ่งมุ่งเน้นผู้ที่ศึกษาจบ
ระดับปริญญาตรีหรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่เหมาะสม
ผู้เรียนสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วไปโดยผสานเข้ากับความสนใจ
และความสามารถของตนกรุณาดูรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร
ภาษาญี่ปุ่นที่ เว็บไซต์ http://www.waseda.jo/cjl/html/e_study.index.html

หมายเหตุ
หลักสูตรนี้ไม่ใช่หลักสูตรที่มีเป้าหมายในการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

10. ค่าเล่าเรียน
หลัก สูตร 1 ปี  ค่าเล่าเรียน 871,000 เยน   หลักสูตร 6 เดือน  ค่าเล่าเรียน 468,000 เยน
รวมค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน และค่าประกันสุขภาพ

11. ที่พัก
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกแล้วสามารถหาที่พักด้วยตนเองได้
นักเรียนที่ต้องการพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวาเซดะ
กรุณาแจ้งความต้องการผ่านโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ
หากมีผู้แจ้งความต้องการหอพักเกินกว่าจำนวนที่หอพักกำหนด
นักเรียนจะได้รับการแนะนำหอพักเอกชน ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ภายในหอพักเป็นจำนวนเงินประมาณ 70,000 – 80,000 เยนต่อเดือน

12. กำหนดการระหว่างขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอน ช่วง เวลา
รับสมัคร 1 มี.ค – 9 เม.ย. 54
สัมภาษณ์ ที่โรงเรียน ฯ กรุงเทพและศรีราชา ประมาณ9-20 เม.ย. 54
ประกาศผลการคัดเลือกโดย โรงเรียน ฯ 21 เม.ย. 54
ส่งเอกสารประกอบการสมัคร เพิ่มเติม ภาย ใน 4 พ.ค. 54
โรงเรียนส่งเอกสารของผู้ สมัครไปมหาวิทยาลัย 6 พ.ค. 53
ประกาศผลการคัดเลือกอย่าง เป็นทางการ 

โดยมหาวิทยาลัย ฯ

15 มิ.ย. 54
ชำระค่าเล่าเรียนของภาค เรียนที่ 1และจองหอพัก ต้น เดือนกรกฎาคม
ได้รับใบรับรองสถานภาพการ พำนัก กลางเดือนสิงหาคม
ขั้นตอน ช่วงเวลา
ยื่นขอวีซ่า หลังจากได้รับใบรับรองสถานภาพการพำนัก
เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ปลายเดือนกันยายน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ติดต่อสอบถาม โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ
โทรศัพท์ 02-670-3456, 080-269-0678
หรือ e-mail : // manida@waseda.ac.th

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: